Ben Xinzi Zhang GS, CHM

Community College Teaching Fellow

Ben Xinzi Zhang is a Ph.D. Candidate in Chemistry, and a 2020 Community College Teaching Fellow at Mercer County Community College.

Princeton Advisor: Gregory D. Scholes, gscholes@princeton.edu

Mercer Mentor: Professor Helen Tanzini, tanzinih@mccc.edu

Upcoming Professional Development Events